Statut

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy Statut został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – dalej UPO.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (dalej „Szkoła”).
2. Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o statucie, należy przez to rozumieć niniejszy Statut.
3. Ilekroć w statucie mowa jest o wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub zrezygnowanie ze spełniania obowiązku poza szkołą należy rozumieć przez to wniosek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 8 UPO.
4. Osobą Prowadzącą Szkołę jest posiadająca osobowość prawną Fundacja „Vexilla Regis” z siedzibą w Białymstoku 15-640, ul. Szkolna 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000540985, posługująca się także numerami NIP 5423242434 i REGON 360656500 (dalej „Fundacja”, albo „Osoba Prowadząca”).
5. Organem nadzorującym pracę Szkoły jest Podlaski Kurator Oświaty.
6. Siedziba Szkoły oraz zajęcia szkolne będą prowadzone w budynku Szkoły Podstawowej w Białymstoku pod adresem ul. Szkolna 2a.
7. Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2015 r.

§2

1. Szkoła jest szkołą niepubliczną typu szkoły podstawowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 i art. 17 UPO, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej oraz własny program wychowawczy.
2. Cykl kształcenia w Szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy, dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

3. Szkoła prowadzi oddział rocznego przygotowania do szkoły. Ilekroć dalej mowa jest o oddziale, należy przez to rozumieć również oddział rocznego przygotowania do szkoły.
4. Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej Statut.
5. Pod pojęciem aktów wewnętrznych rozumie się normy ogólne, wydawane przez Dyrektora Szkoły, obowiązujące całą społeczność szkolną.
6. Szkoła zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą. Uczniowie, realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszystkich aktów wewnętrznych Szkoły.
7. Świadectwo ukończenia Szkoły wraz z zaświadczeniem ze sprawdzianu stanowi podstawę do kontynuacji nauki w szkole średniej.
8. Nauczanie i wychowanie, realizowane w Szkole, ma na celu pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, oparty na zasadach katolickich, streszczonych w Encyklice Papieża Piusa XI „Divini illius magistri” i prawdzie ewangelicznej.

§ 3

1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z art. 51 UPO i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
2. Nad działalnością Szkoły opiekę i nadzór sprawuje Fundacja.
3. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:
1) zatrudnia nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
2) realizuje programy nauczania, zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;
3) prowadzi dokumentację, obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych;
4) realizuje zajęcia edukacyjne określone w ramowym planie nauczania podstawowej szkoły publicznej;
5) ustala zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania szkoły podstawowej, określone odpowiednio w UPO oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4.
2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła:
1) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego;
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej, i przygotowuje ich do kształcenia się w szkole średniej;
3) wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, miłości, rzetelności i szacunku dla innych osób.
3. Szkoła kształci i wychowuje zgodnie z zasadami wiary i etyki katolickiej. W świetle Ewangelii ukazuje wartości życia indywidualnego i społecznego, podkreślając syntezę między wiarą, kulturą i życiem. Praktyki religijne są moralnym obowiązkiem każdego ucznia.
4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły opartym na nauce św. Tomasza z Akwinu o ukształtowaniu cnót.

§ 5

1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice odtąd rozumie się również opiekunów prawnych).
2. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych, z zachowaniem kompetencji obydwóch stron
3. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§ 6

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) współdziała z Rodziną, pomagając jej w wychowywaniu i kształceniu dzieci,
2) wychowuje dzieci do szanowania polskich tradycji, historii, kultury narodowej i języka, ucząc jednocześnie szacunku dla innych kultur i narodów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły w ramach wybranej przez Rodziców formy kształcenia,
4) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb w ramach prowadzonych projektów i możliwości oraz potrzeb rodziców,
5) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania,
6) zapewnia uczniom dostęp do kultury, muzyki, turystyki i sportu w ramach realizowanych projektów,
7) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy indywidualne wsparcie oraz konsultacje z nauczycielami według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły,
8) wspiera rozwój religijno – moralny dzieci.

2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza Szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§ 7

Szkoła może realizować projekty, prowadzić warsztaty, zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne o ile wystąpi taka potrzeba. Mogą one być finansowane przez:
1) Osobę Prowadzącą,
2) Rodziców,
3) Z subwencji oświatowej.

ORGANY SZKOŁY

§ 8

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 9

1. Dyrektora Szkoły powołuje Osoba Prowadząca spośród osób spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, a także następujące warunki:
1) wysoki poziom etyczno – moralny;
2) wiara katolicka.
2. Dyrektor kieruje całą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy.
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy, w szczególności:
1) reprezentowanie pracodawcy w rozumieniu art. 3.1 § 1 Kodeksu Pracy i kierowanie kadrą nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w Szkole;
2) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, ustalonej dla szkół publicznych;
3) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu, w tym określania tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas, długości przerw między lekcjami, liczby uczniów w klasie, ogłaszanie dodatkowego dnia wolnego od zajęć, udzielanie zgody na podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację młodzieżową działalności w Szkole;
4) uzgadnianie z Osobą Prowadzącą spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
5) zapewnienie opieki uczniom i stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju;
6) przyjmowanie i skreślanie uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie oraz udzielanie i cofanie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
7) pełnienie nadzoru pedagogicznego; w przypadku, kiedy dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel, zajmujący stanowisko wicedyrektora szkoły;
8) umożliwienie i prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli;
9) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki;
10) dbanie o mienie Szkoły;
11) pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
12) realizowanie zarządzeń Osoby Prowadzącej oraz uchwał Rady Pedagogicznej, a w uzasadnionych wypadkach wstrzymywanie wykonania uchwał Rady.
13) prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i Organy Szkoły;
14) wykonywanie budżetu i bieżący zarząd majątkiem Szkoły;
15) informowanie na bieżąco Osobę Prowadzącą o wynikach działania Szkoły;
16) wnioskowanie do Osoby Prowadzącej o zmiany w Statucie i jego załącznikach;
17) wydawanie zarządzeń porządkowych i podejmowanie decyzji o wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie dla innych Organów Szkoły;
18 ) wydawanie decyzji w sprawie przyznania uczniowi indywidualnego toku lub programu nauki i wyznaczanie nauczyciela opiekuna dla ucznia, realizującego indywidualny tok lub program nauki;
19) ocena pracy wszystkich pracowników, przyznawanie „Nagrody Dyrektora”, występowanie z wnioskami o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia;
20) stwarzanie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku.

4. Dyrektor Szkoły odpowiada przed Osobą Prowadzącą za:
1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania oraz realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych;
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa i niniejszego Statutu;
3) bezpieczeństwo osób, znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, a także stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów Szkolnych;
4) celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;
5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Osoba Prowadząca może odwołać Dyrektora Szkoły z zajmowanego stanowiska, jeśli:
1) nie przestrzega przepisów prawa;
2) nie przestrzega Statutu;
3) nie przestrzega Regulaminu.

6. Do pomocy Dyrektorowi Szkoły przy wykonywaniu zadań dyrektorskich, w szczególności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem postanowień Regulaminów, przepisów prawa pracy oraz prawa oświatowego, a także w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, może zostać powołany Wicedyrektor Szkoły.
7. Osoba Prowadząca powołuje Wicedyrektora Szkoły spośród nauczycieli, którzy posiadają wymagane odrębnymi przepisami odpowiednie kwalifikacje oraz spełniają warunki wskazane w § 10 ust. 1 niniejszego Statutu.
8. W przypadku powołania Wicedyrektora do jego kompetencji należy:
1) wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących realizacji przez nauczycieli i innych pracowników szkoły swoich praw i obowiązków;
2) reprezentowanie Szkoły w stosunkach cywilnoprawnych na podstawie udzielonego przez Dyrektora Szkoły pełnomocnictwa;
3) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, w tym m.in.:
a) przeprowadzanie badań dotyczących działalności Szkoły w zakresie stanu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły i nauczycieli, w szczególności przez badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i nabywania przez nich umiejętności kluczowych, analizę sprawdzianów i egzaminów;
b) analizowanie przeprowadzonych wyników badań i projektowanie dalszych działań w zakresie poprawy jakości kształcenia oraz pracy Szkoły i nauczycieli;
c) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
− organizowanie szkoleń i narad;
− motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
− przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz planu dalszych działań w zakresie poprawy jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
− kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów praw dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły;
d) wykonywanie innych zadań, zleconych pisemnie przez Dyrektora Szkoły lub wyznaczonych Wicedyrektorowi w niniejszym Statucie.
9. Przyznanie Wicedyrektorowi wskazanych w statucie zadań nie wyłącza uprawnienia Dyrektora do samodzielnego ich wykonywania.
10. Wszelkie decyzje, wynikające z wykonywanych przez Wicedyrektora zadań, wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
11. Za swoje działania Wicedyrektor odpowiada przed Dyrektorem Szkoły oraz Osobą Prowadzącą.
12. Osoba Prowadząca może odwołać Wicedyrektora z zajmowanego stanowiska jeśli:
1) nie przestrzega przepisów prawa;
2) nie przestrzega przepisów Statutu;
3) nie przestrzega Regulaminu.

§ 9a

1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia
zawieszenia zajęć.
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje
z uwzględnieniem w szczególności:
1) równomiernego obciążenia uczniów i dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizycznych uczniów i dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
4. W oddziałach przedszkolnych godzina zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 30 minut.
5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor
przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego
nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla
poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz
tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
2) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia w oddziałach przedszkolnych,
3) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
4) tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w oddziałach przedszkolnych.
7. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla uczniów i dzieci, którzy i które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia lub dziecka.
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia lub dziecka, który lub które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący szkoły.
9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci.
10. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane dla uczniów i dzieci krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły, powołanym do rozpatrywania i oceniania spraw związanych z realizacją zadań Szkoły, dotyczących kształcenia, wychowania, opieki oraz jej funkcjonowania.
2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej działa na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu.
5. Rada Pedagogiczna obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.
6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje przewodniczący Rady Pedagogicznej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady bez przestrzegania 7-dniowego terminu. Wniosek powinien zawierać proponowany termin oraz uzasadnienie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków w głosowaniu jawnym. Rada Pedagogiczna na wniosek przewodniczącego lub ¼ członków może podjąć decyzję o utajnieniu głosowania.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące dla wszystkich nauczycieli i uczniów.
10. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić uchwałę Rady, jeśli została podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powiadamiając o tym Osobę Prowadzącą oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Szkoła prowadzi księgę protokołów Rady Pedagogicznej.
12. Protokół podpisuje protokolant oraz Dyrektor Szkoły.
13. Członkowie Rady Pedagogicznej powinni zapoznać się z treścią protokołu w ciągu 14 dni i zgłosić poprawki, o których ewentualnym wprowadzeniu decyduje Rada na następnym posiedzeniu.
14. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

OSOBA PROWADZĄCA

§ 11

Do kompetencji Osoby Prowadzącej należy:
1) nadanie Szkole Statutu wraz ze stanowiącymi jego integralne części załącznikami, jego zmiana oraz publikacja tekstu jednolitego statutu;
2) czuwanie, aby Szkoła spełniała wymogi określone art.13 ust. 1 pkt 4 UPO;
3) występowanie w sprawach dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych z wnioskami do Dyrektora Szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków działania Szkoły;
5) przyznawanie nagród i stypendiów uczniom;
6) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły oraz Wicedyrektora Szkoły;
7) podejmowanie ostatecznej decyzji o przyjęciu ucznia do Szkoły;
8) zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej;

9) rozstrzyganie sporów między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły;
10) rozpatrywanie odwołań Rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu;
11) sporządzanie rocznego budżetu Szkoły, sprawowanie zarządu majątkiem Szkoły, nadzór nad wykonywaniem bieżącego zarządu nad tym majątkiem przez Dyrektora oraz nad pozostałymi sprawami finansowymi i administracyjnymi;
12) ustalanie wysokości wpisowego, czesnego i innych opłat oraz terminu ich zapłaty;
13) określanie ogólnego kierunku rozwoju Szkoły.

RODZICE

§ 12

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2. Rodzice uczniów mają obowiązek:
1) podpisać Umowę o usługę edukacyjną i przestrzegać jej;
2) zapoznać się ze Statutem, Regulaminem Szkoły, WSO, zaakceptować te dokumenty, oraz wymagać ich przestrzegania od swych dzieci;
3) współpracować ze Szkołą w wychowaniu swych dzieci oraz akceptować cele, zadania i zasady działania Szkoły;
4) wypełniać inne obowiązki ustalone w Szkole, które jednak nie mogą być sprzeczne z prawem oświatowym i Statutem;
5) współdziałać w realizacji Statutu, celów i zasad przyjętych w Szkole;
6) regularnie i w terminie ustalonym w umowie o usługę edukacyjną uiszczać czesne.
3. Rodzice, których dzieci spełniają obowiązek szkolny poza szkołą, mają obowiązek zapoznać się z Instrukcją dotyczącą spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.
4. Rodzice uczniów mają prawo:
1) do zapoznania się z programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, a także z przepisami, dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
2) do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych;
3) wyrażania opinii wobec Osoby Prowadzącej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny na temat Szkoły.
5. Szkoła organizuje systematycznie spotkania z rodzicami.

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

§ 13

1. Społeczność Szkolna składa się z Dyrektora Szkoły , Wicedyrektora, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz uczniów i ich rodziców.
2. Społeczność szkolna ściśle ze sobą współpracuje, kierując się:
1) poszanowaniem godności osoby nauczyciela, ucznia, rodzica;
2) odpowiedzialnością w zakresie własnych kompetencji w procesie dydaktyczno-wychowawczym za uczniów;
3) szacunkiem uczniów wobec nauczycieli i wychowawców;
4) troską i odpowiedzialnością za Szkołę, którą mają wspierać w realizowaniu jej celów i zadań.
3. Społeczność szkolna ma prawo i obowiązek działania, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w Statucie i Regulaminach.
4. Koordynatorem działań społeczności szkolnej jest Dyrektor Szkoły, który ma obowiązek zapewniać bieżącą wymianę informacji.
5. Dyrektor Szkoły może zlecić Wicedyrektorowi koordynowanie działań w zakresie społeczności szkolnej.
6. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej wewnątrz Szkoły przysługuje odwołanie się do Dyrektora Szkoły, a następnie do Osoby Prowadzącej.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

§ 14

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cel statutowy jest zgodny z charakterem i profilem wychowawczym Szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności na terenie Szkoły przez stowarzyszenie, organizację wyraża Dyrektor, określając warunki działalności.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

§ 15

1. Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od klasy zerowej do ósmej.
2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją.
3. Podstawową formą pracy Szkoły są:
1) dla uczniów odbywających naukę w systemie dziennym: zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym i w grupach zadaniowych (fakultatywnych),
2) dla uczniów realizujący obowiązek szkolny poza szkołą: dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane na terenie szkoły lub poza nią.
4. Zajęcia edukacyjne dzielą się na:
1) obowiązkowe,
2) dodatkowe, które posiadają charakter obowiązkowych i należą do nich:
a) język łaciński,
b) katechizm,
c) muzyka,
3) zajęcia pozalekcyjne.
5. Zajęcia dodatkowe obowiązkowe wpisywane są do dziennika zajęć pozalekcyjnych.
6. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut, a godzina zajęć opiekuńczych 60 minut. Czas trwania przerw między lekcjami ustala Dyrektor Szkoły.
7. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, a także mogą też odbywać się poza Szkołą.
8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły.
9. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.
10. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność powtórzenia klasy, przeniesienia do klasy programowo wyższej itd., Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasie.
11. Z powodów demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych i w grupach międzyoddziałowych.
12. Zasady zwalniani ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
1) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
2) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tej lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
3) Uczeń nabywa prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
14. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły zezwala na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza Szkołą, o którym mowa w art. 37.1. Ustawy Prawo Oświatowe. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę.
15. W sytuacji zawieszenia zajęć na czas oznaczony działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły i oddziałów przedszkolnych może być organizowana w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać z:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów lub dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami lub dziećmi,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
16. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na występujące okoliczności, o których mowa w§ 15 ust. 15, zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze w szkole organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
17. Zajęcia, o których mowa w § 15 ust. 16, mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
1) materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (www.epodreczniki.pl),
2) materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły,
3) środków komunikowania się na odległość (poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).

§ 16

Szczególne zasady dotyczące uczniów, którzy otrzymali zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą:
1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą obowiązany jest złożyć egzamin roczny, który może być wieloczęściowy, w terminie lub terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.
2. Podstawowe okresy egzaminacyjne to maj i czerwiec. Dyrektor Szkoły, w miarę możliwości Szkoły może udzielić zgody na składanie egzaminów poza tym terminem.
3. Na wniosek Rodziców Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na złożenie egzaminu przez ucznia w jego miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez rodziców. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia ponoszą Rodzice.

§ 17

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szkoła respektuje w swym funkcjonowaniu kalendarz roku liturgicznego.

§ 18

Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dzień wolny od zajęć.

§ 19

4 marca tj. Uroczystość Św. Kazimierza Królewicza jest świętem Szkoły.

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY

§ 20

1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w Statucie;
2) kieruje rozwojem każdego ucznia oraz dąży do pełni własnego rozwoju;
3) ma prawo do prowadzenia nauczania wg opracowanej przez siebie koncepcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.
4) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie bieżąco ocenia wiedzę i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
5) uzasadniania wystawione oceny w sposób określony w przedmiotowych zasadach oceniania;
6) zachowuje jawności ocen dla ucznia i rodzica;
7) udostępnia pisemne prace uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w Szkole i poza nią.

§ 21

Realizując zadania statutowe Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;
3) odpowiedzialne i aktywne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem;
4) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej;
5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;
6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, prowadzonych przez Szkołę;
7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
8) mienie Szkoły;
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
10) pełnienie dyżurów podczas przerw według określonego harmonogramu.

§ 22

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. l, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły.
3. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na
odległość, korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
1) informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające:
a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
b) integralność danych,
c) przeciwdziałanie uszkodzeniom,
d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych,
2) komunikatory: Facebook/Messenger, e-mail lub środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams, Classroom Meet, ZOOM,
3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
4. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o
modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego (lub semestralnego) rozkładu
zajęć dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w §15 ust. 15 nauczyciele oddziałów przedszkolnych przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatorów lub aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli, a także
informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
6. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 15 ust. 15 nauczyciele –
wychowawcy klas I-III informują uczniów i rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem e-mail oraz aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli.
7. Nauczyciele – wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem Platformy Office 365 (w tym aplikacji Teams), Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz email.

§ 22a

1. W przypadku uczniów i dzieci nieposiadających dostępu do Internetu ustala się zasady
przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Nauczyciel w oddziale przedszkolnym przesyła poprzez komunikator lub na telefon komórkowy rodzica dziecka, o którym mowa w § 22a ust. 1, informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Rodzice przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
3. Uczniom klas I-VIII, o których mowa w § 22a ust. 1, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy ucznia lub rodzica informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich
realizacji przez ucznia w domu.
4. Uczniowie, o których mowa w § 22a ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez uczniów zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
5. Uczniom i dzieciom, o których mowa w § 22a ust. 1, korzystającym z zajęć pomocy
psychologicznopedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica lub ucznia
informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez
ucznia lub dziecko w domu.
§ 22b
1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w trybie rzeczywistym uczeń lub rodzic dziecka loguje się przy użyciu prawdziwego
imienia i nazwiska.
2. Zajęcia, o których mowa w § 22b ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mogą dołączać do
rozpoczętej przez nauczyciela rozmowy.
3. Podczas zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, uczeń ma włączoną kamerę. Mikrofon uczeń włącza na wyraźną prośbę nauczyciela.
4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
5. W zajęciach, o których mowa w § 22b ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie. W klasach młodszych pracę ucznia mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela.
6. Podczas zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów
pochodzących z bezpiecznych źródeł.
7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, fotografowanie ich (w tym wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub
w inny sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez
nauczyciela, gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu
zajęć uczniom, którzy nie mogli wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym.
8. Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, osobom spoza danego oddziału lub danej klasy.
9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, został
udostępniony osobie postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie.
10. Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, uczeń powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien
poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
11. Uczeń powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w § 22b ust. 1, zadbać o to, by w miarę
możliwości znaleźć miejsce, w którym będzie miał odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak
rozpraszających bodźców, odpowiednie oświetlenie).
12. Domownicy powinni wiedzieć, kiedy uczeń bierze udział w zajęciach, o których mowa w § 22b ust. 1, i nie powinni przeszkadzać podczas ich trwania.
13. Jeżeli uczeń posiada słuchawki (np. do telefonu), może podłączyć je do urządzenia, z którego
będzie korzystać podczas zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1. Uczeń powinien wyciszyć telefon lub
wyłączyć przychodzące powiadomienia.
14. Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w§ 22b ust. 1, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, uczeń
przygotowuje przed zajęciami.
15. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w § 22b ust. 1.
16. Podczas zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, uczeń:
1) słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela,
2) wykonuje polecenia nauczyciela,
3) zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć,
4) wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem
zajęć,
5) korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat)
tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z
przebiegiem zajęć; uczeń, który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany
zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice
(opiekunowie prawni),
6) słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć,
7) zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela,
8) pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę,
9) odnosi się do innych z szacunkiem,
10) używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji,
11) może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.
17. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w§ 22b ust. 1, oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń powinien skontaktować się
bezpośrednio z nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób.
18. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, dba o to, aby przesyłane materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.
19. Podczas zajęć, o których mowa w § 22b ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły.
20. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu
się w sieci oraz zasadach netykiety.

§ 23

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;
2) otaczanie indywidualną opieką i pomoc w trudnościach każdemu uczniowi;
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec społeczności szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła
4) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie Szkoły i realizację Programu Wychowawczego;
7) zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z WSO;
8) prowadzenie dokumentacji swojej klasy: arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.
3. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów.

§ 24

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą Społeczność Szkolną. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie Szkoły. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi mają prawo do bezpiecznych warunków pracy oraz godnego traktowania przez uczniów i innych pracowników Szkoły.

§ 25

1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Osoba Prowadząca, zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Szkole oraz z prawem pracy.
2. Osoba Prowadząca może zwolnić nauczyciela z zajmowanego stanowiska jeśli:
1) nie przestrzega prawa;
2) nie przestrzega Statutu;
3) nie przestrzega Regulaminu.
3. Dyrektor Szkoły może powierzyć wykonywanie poszczególnych zadań z zakresu prawa pracy Wicedyrektorowi Szkoły.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

§ 26

1. Uczniów do Szkoły przyjmuje Dyrektor na wniosek Rodziców złożony najpóźniej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Dyrektor może przyjąć ucznia do Szkoły na wniosek Rodziców złożony po terminie rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Dyrektor na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej może odmówić przyjęcia ucznia do Szkoły.
4. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia do Szkoły w przypadku, gdy ilość uczniów w oddziale nie osiągnie minimalnej wielkości.
5. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów, zgodnie z zasadami procedury kwalifikacyjnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 27

1. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza ma prawo do:
1) właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zorganizowanego procesu kształcenia:
a) planu lekcji dostosowanego do stopnia trudności przedmiotów;
b) pełnego wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych;
c) pełnego odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii bez zadawania prac domowych;
2) opieki wychowawczej – tzn. przedstawienia swoich problemów wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrekcji szkoły oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, interwencji;
3) zapewniania warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; do ochrony i poszanowania jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
a) zrozumienie przyczyn niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych;
b) wyrażanie opinii i wątpliwości;
c) korzystanie z różnych źródeł wiedzy i informacji o miejscach, w których można je zdobyć;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych osób;
6) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi formułowania wniosków dotyczących spraw uczniowskich oraz uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwiania;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:
a) uczestnictwo w konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
b) korzystania z działalności placówek wychowania pozaszkolnego i instytucji kulturalno-oświatowych;
8) pomocy, w przypadku trudności w nauce, dodatkowej i indywidualnej w terminach uzgodnionych z nauczycielem, korzystania z zespołów wyrównawczych;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych według ustalonych zasad.
2. Uczeń ma prawo, a zarazem obowiązek zapoznania się z Regulaminem Wewnętrznego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza Królewicza.

§ 28

1. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu oraz innych wewnątrzszkolnych aktów, które są do nich kierowane;
2) uczestniczenia w nauce katechizmu, modlitwie porannej oraz w cotygodniowej Mszy świętej i rekolekcjach szkolnych;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie wychowawczym i życiu Szkoły;
4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników Szkoły;
5) właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów;
6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój;
7) godnego reprezentowania Szkoły;
8) dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne, a także obowiązek niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi lub pracownikowi administracji każdego przypadkowego uszkodzenia sprzętu szkolnego lub pomocy naukowej oraz każdej zauważonej usterki lub awarii na terenie szkoły;
9) rzetelnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i przygotowywania się do zajęć dydaktycznych w formie pisemnej i ustnej;
10) dbania o schludny wygląd i noszenia mundurku szkolnego;
11) stosowanie się do zasad bezpieczeństwa;
12) przyniesienia usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, napisanego przez rodzica, w ciągu tygodnia od daty powrotu do Szkoły; w przypadku nieobecności powyżej dwóch tygodni wymagane jest zwolnienie lekarskie.
2. W okresie zawieszenia zajęć oraz w okresie prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w razie potrzeby uczniom lub dzieciom wypożyczany jest
sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia
podpisywanej z rodzicem (opiekunem prawnym).
3. Dla ucznia lub dziecka, niemogącego realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania z uwagi na trudną sytuację rodzinną, na wniosek
rodziców dyrektor szkoły organizuje zajęcia na terenie szkoły.

NAGRODY I KARY

§ 29

1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w Regulaminie Szkoły.
2. Uczniowie, naruszający Regulamin Szkoły, podlegają karom zgodnie z Regulaminem Szkoły.
3. Od wymierzonej uczniowi kary rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.
4. W przypadku podtrzymania decyzji Dyrektora Szkoły rodzice ucznia mają prawo odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Osoby Prowadzącej i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW

§ 30

1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić:
1) w efekcie wymierzenia kary wydalenia ze Szkoły, w przypadkach wymienionych w Regulaminie Szkoły,
2) gdy rodzice ucznia nie wnieśli ustalonych opłat za Szkołę,
3) w innych wypadkach, określonych w umowie o usługę edukacyjną,
4) na wniosek rodziców.
2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) Rady Pedagogicznej;
2) Rodziców ucznia.
3. Rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania w imieniu ucznia od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów do Osoby Prowadzącej. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Dyrektora Szkoły na piśmie.
4. Od decyzji Osoby Prowadzącej rodzice ucznia mogą odwołać się do Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Osoby Prowadzącej na piśmie.

BUDŻET SZKOŁY

§ 31

1. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z czesnego, wpłacanego przez rodziców uczniów oraz z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na konto Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W Szkole obowiązują następujące opłaty:
1) bezzwrotne wpisowe, płatne jednorazowo w terminie 1 miesiąca od przyjęcia ucznia do Szkoły,
2) czesne, płatne do dziesiątego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc comiesięcznie przez 10 miesięcy w roku szkolnym za miesiące od września do czerwca.
3. Wysokość opłat ustala Osoba Prowadząca przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Wysokość opłat może być zmieniana przez Osobę Prowadzącą w trakcie roku szkolnego jedynie w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji drastycznego wzrostu kosztów utrzymania szkoły. Rodzice muszą być uprzedzeni z sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem o zmianie.
5. Informacje nt. nowej wysokości opłat opublikowane na stronie www Szkoły uważa się za znane rodzicom.
6. Rodzice zobowiązani są do zapłaty wpisowego w wysokości obowiązującej w dniu składania wniosku o przyjęcie do Szkoły.
7. Z czesnego zwolnieni są rodzice, którzy złożyli wniosek o edukację domową, o ile wniosek ten został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły. Zwolnienie przysługuje od momentu zaakceptowania wniosku przez Dyrektora Szkoły do momentu złożenia wniosku o rezygnację z edukacji domowej. O ile rodzice mają w Szkole dzieci w stosunku do których nie złożyli wniosku o edukację domową to zwolnienie z czesnego nie dotyczy tych dzieci.
8. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.
9. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi Osoby Prowadzącej.

STYPENDIA SZKOLNE

§ 32

1. Rodzice w imieniu ucznia mają prawo wnioskować do Osoby Prowadzącej o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest podanie na wniosku niezbędnych danych ucznia, którego dotyczy wniosek oraz numeru konta, na który ma zostać przelane stypendium.
3. O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Osoba Prowadząca w drodze decyzji, o której informuje wnioskodawców w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. Dopuszcza się przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
4. Osoba Prowadząca ma prawo na koniec każdego miesiąca zmieniać wysokość stypendium, każdorazowo informując rodziców w trybie określonym powyżej.
5. Stypendium za dany miesiąc wypłacane jest w miesiącu kolejnym.
6. Stypendium może zostać odebrane uczniowi przez Osobę Prowadzącą w drodze decyzji w sytuacjach:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) nieprzestrzegania przez ucznia Statutu Szkoły,
3) złożenia wniosku o rezygnację z edukacji domowej przez Rodziców ucznia (w przypadku uczniów spełniających obowiązek szkolny poza Szkołą).
7. Odebranie stypendium nie implikuje konieczności zwrotu przez Rodziców wypłaconych części stypendium.

DOKUMENTACJA

§ 33

1. Szkoła prowadzi listę uczniów w każdym z oddziałów.
2. Szkoła archiwizuje następujące dokumenty:
1) wnioski o przyjęcie do Szkoły,
2) decyzje Dyrektora Szkoły związane z przyjęciem do Szkoły lub skreśleniem z listy uczniów,
3) wnioski o stypendium szkolne,
4) decyzje Osoby Prowadzącej związane z przyznaniem/odmową przyznania stypendium szkolnego,
5) uchwały Rady Pedagogicznej,
6) dokumentację z egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych oraz egzaminów rocznych organizowanych dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą a w szczególności: wykonane przez ucznia testy, sprawdziany, zadania i protokoły komisji egzaminacyjnej. Protokół komisji musi zawierać skład komisji, datę egzaminu, wynik egzaminu z poszczególnych przedmiotów,
7) inne dokumenty wymagane ustawą.

ORGANIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 33a

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole
może być zorganizowana stołówka.
2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym wynagrodzenie i
pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten
organ w arkuszu organizacyjnym szkoły.
3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły
w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w
§ 33a ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się przerwy
obiadowe:
1) dla klas I–III,
2) dla klas IV–VI,
3) dla klas VII–VIII.
7. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków dyrektor szkoły
organizuje w stołówce dyżury nauczycieli i ustala ich harmonogram.
8. Na każdej z przerw, o których mowa w § 33a ust. 6, dyżuruje co najmniej jeden nauczyciel.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 34

1. Ocenianiu podlegają:
1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2) Zachowanie ucznia. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
W pracy szkoły – o ile to możliwe – stosuje się dwa sposoby oceniania
1) ocenianie bieżące,
2) ocenianie okresowe.

§ 35

Cele oceniania:
1. Ocenianie bieżące
a) śledzenie i wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia;
b) informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie jak i zauważonych brakach;
c) wskazywanie sposobów uzupełniania braków oraz metod samokształcenia;
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
e) pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie okresowe:
a) określenie stopnia opanowania wymaganych osiągnięć na danym etapie kształcenia;
b) informowanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o efektach kształcenia i zachowaniu ucznia.
Ocenianie ma charakter jawny zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

§ 36

Narzędzia oceniania:
1. Ocenianie bieżące może odbywać się za pomocą:
a) sprawdzania prowadzenia ćwiczeń i zeszytów;
b) odpowiedzi ustnych ucznia;
c) krótkich sprawdzianów pisemnych;
d) obserwacji sposobów przygotowania się ucznia do zajęć i aktywności w trakcie ich prowadzenia.
2. Ocenianie okresowe odbywa się za pomocą:
a) egzaminów;
b) sprawdzianów i testów obejmujących treści kształcenia kilku działów programu;
c) zadań dodatkowych, np. referatów, projektów, udziału w konkursach przedmiotowych, działań twórczych itp.

§ 37

Skala i formy oceniania:
1. Oceny w klasach I-III mają charakter opisowy.
2. Oceny bieżące i okresowe są ocenami stopniowymi w skali:
6, 6- – celujący;
5+, 5, 5- – bardzo dobry;
4+, 4, 4- – dobry;
3+, 3, 3- – dostateczny;
2+, 2, 2- – dopuszczający;
1,1+ – niedostateczny.
3. Oceny śródroczne i roczne są ocenami stopniowymi w skali:
6 – celujący;
5 – bardzo dobry;
4 – dobry;
3 – dostateczny;
2 – dopuszczający;
1 – niedostateczny.
4. Ocena za drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną.
1) Stopień celujący może otrzymać uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, biegle wykonuje zadania, również nietypowe, stosuje zdobyte wiadomości w nowych sytuacjach.
3) Stopień dobry uzyskuje uczeń, u którego opanowanie zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. Uczeń samodzielnie posługuje się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.
4) Stopień dostateczny oznacza, że uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu. Uczeń rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności.
5) Stopień dopuszczający oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela. Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie.
6) Stopień niedostateczny oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej. Uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6. Punktacja za prace pisemne jest jednakowa dla wszystkich przedmiotów:
0 – 29 % – niedostateczny – 1
30 – 49 % – dopuszczający – 2
50 – 69 % – dostateczny – 3
70 – 84 % – dobry – 4
85 – 95 % – bardzo dobry – 5
96 -100 % – celujący – 6
Wykonanie zadania dodatkowego wykraczającego ponad program z jednoczesnym wykonaniem zadań na stopień bardzo dobry jest równoznaczne z otrzymaniem stopnia celującego.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz o ile nie realizuje obowiązku szkolny poza szkołą co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 38

Terminy oceniania:
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Ocenianie bieżące może odbywać się na każdych zajęciach w semestrze.
3. O szczegółowych terminach oceniania bieżącego decyduje nauczyciel przedmiotu.
4. Ocenianie okresowe odbywa się w ciągu roku szkolnego po zakończonym dziale programu lub kilku działach.
5. O szczegółowych terminach przeprowadzania oceniania okresowego decyduje nauczyciel i informuje o tym uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych może odbywać się na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego. Oceny te nie są średnimi arytmetycznymi ocen bieżących, ponieważ te mogą mieć różną wagę.
7. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza szkołą oceniani są na koniec roku szkolnego.

§ 39

Dokumentacja oceniania:
1. Nauczyciel dokumentuje ocenianie bieżące i okresowe w dzienniku lekcyjnym.
2. Nauczyciel ma obowiązek opisać w dzienniku rodzaj ocenianej aktywności ucznia poprzez wydzielenie istniejących rubryk lub wklejenie własnej karty obserwacji.
3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać testy i sprawdziany okresowe przez cały rok szkolny i na życzenie rodziców udostępnić je do wglądu.
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.
5. Nauczyciel ma obowiązek odnotować ocenę końcową ucznia w jego arkuszu ocen.
6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wówczas „zwolniony”.
7. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wówczas „zwolniony”.

§ 40

Zatwierdzanie ocen:
1. Oceny semestralne i roczne wystawia nauczyciel przedmiotu, które przedstawia się Radzie Pedagogicznej przed podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
2. O przewidywanych ocenach, o których mowa w punkcie 1 uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkole i jego rodzice winni być poinformowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. W razie braku możliwości osobistego poinformowania rodziców, nauczyciel informuje ich pisemnie.

§ 41

Klasyfikowanie i promowanie:
1. Na koniec semestru dokonywana jest klasyfikacja ucznia z danego zajęcia edukacyjnego.
2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele Szkoły.
3. Oceny śródroczne i roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie.
5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym.
6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzaminy klasyfikacyjne po uzgodnieniu terminów przez Dyrektora Szkoły i rodziców ucznia.
7. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, techniki, informatyki, plastyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i religii może być zdawany przez ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną do Dyrektora Szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów.
11. Uczeń, który w terminie do 31 sierpnia danego roku nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, nie jest promowany do klasy wyższej.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
13. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych wypowiedziach ucznia.
14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał oceny wyższe o stopnia niedostatecznego.
15. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie w porozumieniu z rodzicami.
16. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
17. Z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
18. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
19. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły.
20. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,
2) dwóch nauczycieli szkoły.
21. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
22. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
24. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 25.
25. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klas programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 42

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:
1. Sprawdzian wiedzy ma prawo zdawać uczeń, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do Dyrektora Szkoły o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
3. We wniosku należy uwzględnić ocenę, o którą ubiega się uczeń, biorąc pod uwagę ust. 5.
4. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
1) systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji),
2) napisanie wszystkich sprawdzianów w danym semestrze,
3) wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną.
5. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
6. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu wniosku, odrzuca go bądź przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu.
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych.
8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiedzy w terminie nie późniejszym, niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
9. Sprawdzian wiedzy przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki, plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z języka polskiego może mieć formę pisemną i ustną.
10. Pisemny sprawdzian wiedzy przeprowadza i ocenia nauczyciel Szkoły.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu wiedzy nie może być niższa od przewidywanej.

§ 43

Ocena z zachowania:
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. Ocenie z zachowania nie podlega uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą.
4. Ocena zachowania ucznia wyraża w szczególności opinię szkoły o:
1) stopniu wywiązywania się z obowiązków ucznia,
2) postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałości o honor i tradycje szkoły,
4) dbałości o piękno mowy ojczystej,
5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią,
7) okazywaniu szacunku innym osobom.
5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
6. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne;
7. Kryteria ocen z zachowania:
a) wzorowe
Uczeń:
– wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
– samodzielnie rozwija zainteresowania i uzdolnienia,
– zawsze jest przygotowany do zajęć,
– systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
– dba o kulturę słowa i higienę osobistą,
– godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,
– bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
– jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością,
– jest inicjatorem imprez klasowych i szkolnych,
– wyróżnia się troską o mienie Szkoły, klasy, kolegów,
– wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów,
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.
b) bardzo dobre
Uczeń:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
– wkłada maksymalnie dużo wysiłku i osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
– uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością,
– bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły,
– wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,
– jest koleżeński i życzliwy dla innych uczniów,
– wyróżnia się kulturą osobistą,
– uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
– dba o estetyczny wygląd swój i klasy.
c) dobre
Uczeń:
– systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
– osiąga wyniki w nauce na miarę swych możliwości,
– wywiązuje się z podjętych zadań,
– dba o mienie klasy i Szkoły,
– używa kulturalnego języka, z szacunkiem odnosi się do uczniów i pracowników Szkoły,
– dba o estetyczny wygląd,
– jest przygotowany do zajęć.
d) poprawne
Uczeń:
– z reguły jest przygotowany do zajęć,
– po zwróceniu uwagi przez nauczyciela zmienia swoje postępowanie,
– prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela, przeważnie odrabia prace domowe,
– stara się być kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły,
– przestrzega zasad higieny osobistej,
– przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,
– nie zawsze wywiązuje się powierzonych mu zadań.
e) nieodpowiednie
Uczeń:
– niesystematycznie uczęszcza na zajęcia,
– często jest nieprzygotowany do lekcji,
– nie prowadzi zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń zgodnie z wymogami nauczyciela, często nie odrabia prac domowych,
– jest niekulturalny w stosunku do nauczycieli i pracowników Szkoły,
– niszczy mienie szkolne i prywatne,
– przynosi do Szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu innych osób,
f) naganne
Uczeń:
– ulega nałogom,
– wagaruje,
– jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i dorosłych,
– swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
– znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,
– jest sprawcą pobić, kradzieży, wymuszeń,
– pomimo uwag nauczyciela niszczy mienie szkolne i prywatne,
– utrudnia prowadzenie zajęć.
8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:
– swoje własne różnorodne spostrzeżenia,
– uwagi zapisane przez innych nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, bądź dzienniczku ucznia,
– ustne opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia,
– wniosek członka Rady Pedagogicznej o nieodpowiednią ocenę zaopatrzony w uzasadnienie, udokumentowany w protokole Rady Pedagogicznej,
– samoocenę ucznia,
– opinie uczniów danej klasy po przypomnieniu kryteriów przyznawania ocen z zachowania.
9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 44

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania:
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania.
2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
– zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.
– otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły,
– pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego,
– braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień w okresie ubiegania się o podwyższoną ocenę.
4. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
5. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów i ustala ostateczną ocenę. Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

§ 45

Warunki ukończenia Szkoły:
1. Uczeń kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47

Szkoła tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny. Ma prawo posiadać własne godło i sztandar.

§ 48

W razie likwidacji Szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie Osoba Prowadząca.

§ 49

1. Niniejszy Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej i wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Rodzice oraz uczniowie otrzymują Statut z chwilą podpisania umowy o usługę edukacyjną.

2. Osoba Prowadząca ma prawo zmiany Statutu.
3. Wszelkie zmiany Statutu oraz Załączników, a także inne akty wewnętrzne Szkoły, ogłaszane są poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie Szkoły oraz wywieszenie informacji o zmianie lub przyjęciu aktu wewnętrznego na szkolnej tablicy informacyjnej. Ponadto informacje o zmianie lub przyjęciu aktu wewnętrznego mogą być ogłaszane na szkolnej stronie internetowej oraz w formie korespondencji e-mail.
4. Zmiany Statutu, a także inne wydane akty wewnętrzne Szkoły, obowiązują od dnia ogłoszenia, chyba że treści aktu wewnętrznego wynika coś innego.

§ 50

Szkoła prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa i legitymacje uczniowskie zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.

Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 51

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem: 1 września 2017 r.